Na podlagi določil 9. in 20. člena Zakona o društvih (Uradni list RS št. 61/2006, z dne 13.6.2006) je občni zbor LETALSKEGA KLUBA ŠTATENBERG-MAKOLE, dne 29.01.2011, sprejel naslednji

STATUT LETALSKEGA KLUBA ŠTATENBERG-MAKOLE
I. SPLOŠNE ODLOČBE

1. Člen
LETALSKI KLUB ŠTATENBERG–MAKOLE (v nadaljevanju: društvo) je društvo, ki na načelih prostovoljnosti, samostojnosti, enakopravnosti in nepridobitnosti združuje Fizične osebe, ki jih zanima letalstvo (zmajarstvo, jadralno padastvo, balonarstvo, letalsko modelarstvo, letenje z ultra lahkimi letali, helikopterji itd.).

2. Člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je v Makolah, na naslovu Krajevne skupnosti Makole, Makole 12.

3. Člen
Društvo ima svoj znak in štampiljko. Štampiljka je okrogle oblike premera 40 mm. V sredini ima znak društva, ki simbolno prikazuje štorkljo v letu, na vrhu pa napis LETALSKI KLUB ŠTATENBERG–MAKOLE. Društvo lahko v poslovanju uporablja tudi kratico svojega naziva, ki je LK ŠTATENBERG.

4. Člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi. Društvo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Za zakonito poslovanje odgovarja zastopnik društva.

5. Člen
Društvo lahko sodeluje, se povezuje in združuje v domače in tuje organizacije, če je za to obojestranski interes in v skladu s pravnim redom Republike Slovenije.

6. Člen
Delo društva in njegovih organov je javno. Svoje člane društvo obvešča:

 • Ustno in s pisnim obvestili.
 • Preko sredstev javnega obveščanja.

Javnost društvo obvešča o svojem delu preko tiskovnih konferenc in s pisnimi obvestilnimi sredstvi javnega obveščanja. Za zagotavljanje javnosti dela in dajanje informacij o delu društva je odgovoren in pristojen predsednik društva.

II. CILJI IN NALOGE DRUŠTVA

7. Člen
Poslanstvo društva je:

 • Skrbi za razvoj letalske dejavnosti ter za šolanje kandidatov na lokalnem in širšem območju.
 • S svojo dejavnostjo sodeluje pri turistično-gospodarskem in športno-rekreativnem razvoju lokalnega območja.
 • Uveljavlja, zastopa in varuje interese svojih članov v okviru dejavnosti društva.

Naloge društva so:

 • Organizira predavanja, tečaje in druge oblike usposabljanja na področju delovanja društva.
 • Organizira tekmovanja in druge prireditve.
 • Spremlja razvoj stroke in predpisov na področju svoje dejavnosti in o tem obvešča svoje člane.
 • Uveljavlja, zastopa in varuje interese svojih članov v okviru dejavnosti društva.
 • Sodeluje z drugimi društvi in organizacijami doma in na tujem, če je ta to obojestranski interes in v skladu s pravnim redom Republike Slovenije.
 • Obvešča svoje članstvo in javnost o delu društva.
 • Skrbi za druženje članov in družbeno življenje v okviru društva.

8. Člen
Društvo lahko opravlja pridobitne dejavnosti, če izpolnjuje pogoje, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon, pri tem pa morajo biti vezani na osnovni namen delovanja društva.

Presežek prihodkov nad odhodki uporablja za doseganje osnovnih namenov delovanja društva.

Pridobitne dejavnosti društva so:

 • Organizacija in izvedba tekmovanj in drugih prireditev v zvezi z letalstvom.
 • Izobraževanje in predavanja o letenju.
 • Turistični poleti.
III. ČLANSTVO

9. Člen
Članstvo v društvu je prostovoljno. Član društva postane fizična oseba, ki podpiše pristopno izjavo, sprejme pravila tega statuta, plača članarino in njegov sprejem odobri upravni odbor društva. S tem se zaveže , da bo poleg pravic, ki izhajajo iz članstva, prevzel nase tudi vse obveznosti, ki jih članstvo prinaša.

Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuji državljan, če to ni v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije.

Vsakdo lahko postane član in deluje v društvu pod enakimi pogoji.

Če se v društvu včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik. Za osebe od 7. leta do dopolnjenega 16. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Za osebe mlajše od 16 let, je članstvo zastonj in jim ni potrebno plačevati članarine.

10. Člen
Društvo ne odgovarja za dejanja članov, ki brez vednosti upravnega odbora storijo prekršek. Prav tako, društvo ne odgovarja pri nezgodi njegovega člana. Vsak član društva leti na lastno odgovornost.

11. Člen
Društvo ima redne in častne člane.

Naziv častnega člana lahko podeli občni zbor društva na predlog upravnega odbora osebi, ki je s svojim delom pomembno prispevala k razvoju društva.

12. Člen
Dolžnosti članov so:

 • Ravnajo v skladu s statutom, drugimi akti društva in predpisi s področja dejavnosti društva.
 • Aktivno delujejo pri pripravi in izvajanju programa dela, sklepov organov in drugih aktov društva.
 • Varujejo ogled društva
 • Prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane društva.
 • Redno plačujejo članarino.

13. člen
Pravice članov so:

 • Vsi člani pod enakimi pogoji uživajo koristi društva in uveljavljajo svoje interese
 • Sodelujejo pri delovanju društva, volijo in so izvoljeni v organe društva.
 • So seznanjeni s programom dela, izvrševanja programskih nalog, njegovim finančno-materialnim in drugim poslovanjem

14. Člen
Članstvo v društvo preneha:

 • Z izstopom
 • S črtanjem
 • Z izključitvijo
 • S smrtjo
 • S prenehanjem društva

Član izstopi iz društva če odpravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. Član mora predhodno izpolniti svoje morebitne obveznosti do društva.

Upravni odbor s sklepom črta iz članstva člana, če ta kljub opominu po izteku roka, določenega v opominu, ne plača članarine. Brezpogojno pa članu preneha članstvo, če članarino ne plača dve leti zapored.

Član se izključi iz društva, če hujše krši določbe tega statuta in če zavestno ravna proti interesom in ugledu društva. Sklep o izključitvi sprejme občni zbor na predlog upravnega odbora ali disciplinskega razsodišča.

15. Člen
V društvo se lahko včlanjujejo tudi t.i. "simpatizerji društva". Simpatizerji društva so lahko fizične in pravne osebe, katerih delo oziroma interesi so vsebinsko povezani z letenjem in ki podpirajo društvo na različne načine. S finančnimi in drugimi sredstvi lahko glede na svoj interes sodelujejo pri dogovorjenih skupnih projektih in akcijah za razvoj letenja.

IV. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

16. Člen
Organi društva so:

 • Občni zbor
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Disciplinska komisija
 • Sekcije
 • Predsednik društva

OBČNI ZBOR

17. Člen
Občni zbor je najvišji organ odločanja društva, ki ga sestavljajo vsi člani.

Naloge občnega zbora so:

 • Sprejema in spreminja statuta in druge akte društva.
 • Sprejema program dela in poročilo o delu društva.
 • Sprejema finančni načrt in zaključni račun društva.
 • Voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika in vodje sekcij društva.
 • Voli člane in predsednika nadzornega odbora, disciplinske komisije in drugih organov društva.
 • Odloča o višini članarine.
 • Odloča o povezovanju, združevanju in prenehanju društva in njegovih organov.
 • Odloča o nakupu in prodaji nepremičnin.
 • Dokončno odloča o pritožbah članov zoper sklepe disciplinske komisije in o izključitvi člana iz društva.
 • Odloča o drugih zadevah v zvezi z dejavnostjo društva.

18. Člen
Občni zbor je lahko redni in izredni.

Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno.

Izredni občni zbor skliče upravni odbor po lastni presoji, na zahtevo nadzornega odbora, ali zahtevo 1/3 članov društva in sicer v roku 30 dni od prejema pisne zahteve za sklic.

Izredni občni zbor razpravlja in odloča le o zadevi za katero je sklican.

19. Člen
S sklicem občnega zbora in dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 10 dni pred datumom sklica.

Delo občnega zbora poteka po sprejetem dnevnem redu.

Dnevni red občnega zbora pripravi upravni odbor. Vsak član društva lahko predlaga dopolnitev ali spremembo dnevnega reda. Pisni predlog mora podati upravnemu odboru najmanj 3 dni pred datumom sklica občnega zbora.

Občni zbor je sklepčen, če je navzočih vsaj polovica vseh članov. Če občni zbor ni sklepčen se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotna večina članov, ki so izvoljeni v organe društva.

Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov (relativna večina). Kadar odloča o spremembah statuta, mora za predlog glasovati najmanj dve tretjini navzočih članov (kvalificirana večina). Glasovanje je praviloma javno, razen, če občni zbor ne odloči drugače.

20. Člen
Delo občnega zbora vodi štiričlansko delovno predsedstvo, ki ga sestavljajo delovni predsednik (predsedujoči), zapisnikar in dva overovatelja zapisnika, ki jih izvoli občni zbor na predlog upravnega odbora.

Do izvolitve delovnega predsedstva vodi občni zbor predsednik društva.

UPRAVNI ODBOR

21. Člen
Upravni odbor je izvršilni organ društva. Za svoje delo in ravnanje v celoti odgovarja občnemu zboru.

22. Člen
Upravni odbor šteje sedem članov. Njegovi člani so predsednik in podpredsednik društva, blagajnik, tajnik in vodje sekcij društva, sedmega člana pa izvoli občni zbor izmed drugih članov društva. Njihov mandat traja dve leti z možnostjo ponovne izvolitve. Seje upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik društva, ki je hkrati predsednik upravnega odbora. Seje upravnega odbora skličejo po potrebi. Upravni odbor je sklepčen, če je navzoča vsaj polovica članov. Sklepe sprejema z večino glasov prisotnih članov upravnega odbora.

23. Člen
Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:

 • Sklicuje občni zbor društva.
 • Predlaga v obravnavo poročila in sklepe, ki jih sprejme občni zbor.
 • Izvršuje sklepe občnega zbora. • Sprejme poročilo o poslovanju in odloča o nakupu in prodaji osnovnih sredstev društev.
 • Skrbi za materialno finančno poslovanje in sredstva društva .
 • Ustanavlja odbor, komisije in druga delovna telesa za izvrševanje posameznih nalog in imenuje njihove člane.
 • Izmed svojih članov imenuje blagajnika in tajnika društva ter po potrebi dodeli še druge funkcije.
 • Odloča o upravljanju pridobitne dejavnosti društva.
 • Predlaga podelitev nagrad, pohval in častnih znakov ter nagrad zaslužnim članom društva.
 • Predlaga kandidatno listo za organe društva.
 • Odloča o vseh drugih društvenih zadeva, ki so v skladu s sklepi občnega zbora in določili tega statuta.

24. Člen
(Tajnik)
Tajnik društva vodi in je odgovoren za opravljanje pravnih, upravnih in administrativnih opravil ter za usklajeno delo organov društva.

Naloge tajnika so:

 • Daje informacije članom društva.
 • Pripravlja seje organov društva.
 • Organizira programe usposabljanja.
 • Vodi pravno, upravno in administrativno poslovanje društva.
 • Skrbi za pisanje zapisnika na sejah upravnega odbora.
 • Opravlja druga dela po nalogu upravnega odbora in predsednika društva.

25. Člen
(Blagajnik)
Blagajnik vodi in je odgovoren za finančno in materialno poslovanje društva v skladu z računovodskim standardom za društva.

Naloge blagajnika so:

 • Pripravlja finančni načrt in zaključni račun.
 • Vodi knjigo prihodkov in odhodkov.
 • Skrbi za plačilo obveznosti.
 • Pobira članarino.
 • Opravlja druge naloge na svojem področju po nalogu upravnega odbora.

NADZORNI ODBOR

26. Člen
Nadzorni odbor sestavljata dva člana in predsednik, ki jih izvoli občni zbor za dobo dveh let. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na njej prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

27. Člen
Naloga nadzornega odbora je spremljati delo vseh organov društva, ugotavljati zakonitosti sprejetih sklepov in stalno nadzorovati finančno in materialno poslovanje društva. O svojem delu in ugotovitvah poroča upravnemu odboru oziroma občnemu zboru.

DISCIPLINSKA KOMISIJA

28. Člen
Disciplinska komisija dela v skladu s pravilnikom o delu disciplinske komisije.

Disciplinska komisija obravnava naslednje kršitve članov

 • Kršitev določil statuta in drugih predpisov.
 • Kršitev predpisov s področja varnosti letenja in reda na letaliških objektih.
 • Neizpolnjevanje in neupoštevanje sklepov organov društva.
 • Dejanja, ki škodujejo ugledu društva.

29. Člen
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s pravilnikom izreče disciplinska komisija so:

 • Opomin.
 • Opomin pred izključitvijo iz članstva.
 • Izključitev iz članstva.

Zoper sklepa disciplinske komisije je možna pritožba na občni zbor, ki o pritožbi dokončno odloči.

Pritožba zadrži izvršitev sklepa disciplinske komisije.

30. Člen
Disciplinsko komisijo sestavljata dva člana in predsednik, ki jih izvoli občni zbor. Dokler društvo nima več kot 25 članov, opravlja funkcijo disciplinske komisije upravni odbor.

SEKCIJE

31. Člen
Društvo je sestavljeno iz treh sekcij. Sekcije so:

 • Sekcija za motorno in jadralno padalstvo.
 • Sekcija za motorno in prosto zmajarstvo.
 • Sekcija za modelarstvo.

32. Člen
Za vsako sekcijo je izvoljena oseba, ki vodi to sekcijo (vodja sekcije). Vodja sekcij so člani upravnega odbora in ne morejo imet drugih funkcij v društvu.

PREDSEDNIK DRUŠTVA

33. Člen
Predsednika društva izvoli občni zbor za obdobje dveh let. Predsednik zastopa društvo kot pravno osebo in je odgovorjen za zakonitost delovanja društva.

Predsednik opravlja naloge društva, ki mu jih poveri na osnovi tega statuta občni zbor, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo v društvu.

Kot predsednik upravnega odbora sklicuje seje tega organa, pripravlja dnevne rede in vodi njegovo delo.

34. Člen
V času njegove odsotnosti nadomešča predsednika društva podpredsednik, ki ga izvoli občni zbor za dobo dveh let. V tem času ima podpredsednik vsa pooblastila in naloge, ki gredo sicer predsedniku.

V. MATERIALNO-FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

35. Člen
Materialno-finančno poslovanje društva poteka v skladu z računovodskim statutom za društvo, sklep občnega zbora in upravnega odbora društva.

Vsak član društva  ima pravico vpogleda v finančno in materialno poslovanje društva. Finančne in materialne listine društva podpisujeta dva podpisnika od teh imenovanih (predsednik, podpredsednik, tajnik in blagajnik društva).

Društvo ima svoj žiro račun.

Za urejanje finančno-materialnega poslovanja si lahko društvo zagotovi občasno strokovno pomoč.

36. Člen
Viri dohodka društva so:

 • Članarina.
 • Odhodek iz materialnih pravic in delovanja društva.
 • Prispevki pokroviteljev.
 • Javna sredstva.
 • Darila, volila.
 • Drugi viri.

Če društvo pri delovanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga sme porabiti le za dejavnost za katero je bil ustanovljen.

Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična.

37. Člen
Premično in nepremično premoženje društva se vpiše v inventarno knjigo.

Premično premoženje se lahko kupi ali proda le na podlogi sklepa upravnega odbora, nepremično premoženje pa le na podlagi sklepa občnega zbora.

VI. PRENEHANJE DRUŠTVA

38. Člen
Društvo lahko preneha:

 • Po sklepu občnega zbora, če 2/3 vseh članov društva glasuje za prenehanje.
 • Po samem zakonu.

39. Člen
Sklep o prenehanju delovanja društva mora vsebovati naslov pravnega naslednika premoženja društva.

VII. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE

40. Člen
Za vse, kar v tem statutu ni določeno, se neposredno uporabljajo določila Zakona o društvih ter drugi veljavni predpisi Republike Slovenije.

41. Člen
Pravila tega statuta je sprejel občni zbor LETALSKEGA KLUBA ŠTATENBERG-MAKOLE na občnem zboru dne 29.01.2011 in začnejo veljati takoj.